Skrbni pregled

(due diligence)

Pri vsaki investiciji v podjetje, pri nakupu programske kode ali nakupu licence ter pri vsakem podpisu dolgoročne pogodbe o poslovnem sodelovanju gre za specifične okoliščine, ki so lastne samo tej transakciji. To specifiko mora odražati tudi skrbni pregled. Ta je namenjen identifikaciji tveganj, ki za vlagatelja oziroma kupca izhajajo iz transakcije. Sistematičen, celovit in posamezni transakciji prilagojen skrbni pregled tveganja za vlagatelja oziroma kupca pomembno zmanjša.

 

Lahko se opravi le delni skrbni pregled (pravni, poslovni, operativni ali tehnološki) ali pa celoviti. Pri izvajanju skrbnega pregleda se zahteva sodelovanje več vrst strokovnjakov, ki so specialisti za posamezna področja. Skrbni pregled se zaključi s pripravo "poročila o skrbnem pregledu", ki vsebuje natančne povzetke pregleda po posameznih področjih, podroben opis tveganj in priporočila.

Pravni skrbni pregled

Pravni skrbni pregled je postopek pridobivanja, preverjanja in analiziranja informacij, ki vplivajo na pravna tveganja v povezavi s transakcijo. Informacije se pridobi iz ustanovitvenih aktov podjetja, veljavnih pogodb, registrov premičnega in nepremičnega premoženja, veljavnih enostranskih izjav, odločb upravnih organov, itd. 

 

Pravna tveganja obstajajo v korporativni strukturi podjetja, sredstvih podjetja, (ne)registriranih pravicah intelektualne lastnine, pogodbah z zaposlenimi in zunanjimi izvajalci, v obstoječih tožbah zoper podjetje, v administrativnih postopkih regulatorjev zoper podjetje, v preteklih transakcijah podjetja in v preteklih ravnanjih poslovodstva podjetja.

 

Z investicijo v podjetje ali z nakupom sredstev podjetja vlagatelj oziroma kupec delno ali v celoti stopi v položaj pravnega naslednika. Zato je še posebej pomembno, da se prej seznani s pravnim položajem podjetja in z vsemi pravnimi tveganji. Pri nakupu sredstev podjetja v večini primerov ni pravnega nasledstva. V tem primeru so tveganja za kupca manjša in pravni skrbni pregled je manj podroben.

V okvir pravnega skrbnega pregleda se vključi naslednja področja (sklopi):

 • informacije o podjetju: ustanovitev, korporativno upravljanje, povezane osebe

 • informacije o družbenikih/lastnikih: seznam lastnikov, vložki, veljavne pogodbe glede razpolaganja z deleži, podatki o kapitalu

 • pravice intelektualne lastnine: seznam, lastništvo, pogodbene klavzule z razvijalci, obstoječi spori

 • pogodbe in zaveze: zavezujoče pogodbe, nezavezujoči pravni akti, pogodbe o financiranju

 • zaposleni in svetovalci: zaposlitvene pogodbe, pogodbe z izvajalci, delovni spori

 • odprti pravni in administrativni postopki: status s tožbami, postopki regulatorjev

 • zavarovanje: zavarovanje odgovornosti, zavarovanja za tveganja

 • specifična vprašanja za podjetje: pretekle transakcije, poslovodstva podjetja

 • pomembna razkritja.

 

Cilj pravnega skrbnega pregleda za naročnika je:

 

 • identificirati in opredeliti vsa pravna tveganja

 • najti rešitve oziroma alternative za zmanjšanje ali odpravo pravnih tveganj

 • pridobiti popolno razumevanje glede pogodbenih obveznosti podjetja

 • identificirati nepremostljive pravne ovire.

 

V okviru pravnega skrbnega pregleda se pregleda relevantno dokumentacijo, pripravi se vprašalnik ter opravijo se pogovori z relevantnimi zaposlenimi. Pravni skrbni pregled se zaključi s "poročilom o pravnem skrbnem pregledu". Poročilo vsebuje povzetek pravnega stanja podjetja, opis posameznih pravnih tveganj, predlog rešitev za odpravo ali zmanjšanje teh tveganj in povzetek ugotovitev. Ugotovitve iz tega dokumenta predstavljajo osnovo za pogodbo, s katero se transakcija realizira. Največkrat se ugotovitve iz pravnega skrbnega pregleda v pogodbi odrazijo v obliki jamstev in zavez podjetja nasproti vlagatelju oziroma kupcu.

Tehnološki skrbni pregled

Tehnološki skrbni pregled se izvede v primeru nakupa programske kode ali licence oziroma pri investiciji v podjetje, v katerem programska koda ali druga tehnologija predstavlja pomembno (pogosto celo edino) sredstvo podjetja (v nadaljevanju "tehnološka rešitev").

 

Predmet pregleda pri tehnološkem skrbnem pregledu je:

 

 • arhitektura in infrastruktura tehnološke rešitve: natančen opis tehnologije, kar vključuje predložitev vse relevantne dokumentacije (opis arhitekture, API dokumentacija),navedbo programskega jezika, opis podatkovnih baz, opis in navedbo serverjev, kazalnike uspešnosti (rezultati testov), zagotavljanje skalabilnosti, tehnološke rešitve (hitrosti vs. stabilnost), primerjavo s tehnološkimi rešitvami konkurence

 • kompetentnost razvijalcev tehnološke rešitve: osnovi podatki o razvijalcih, njihove pretekle izkušnje, organiziranost delovnih procesov

 • procesi in potek dela: opis produkcijskega okolja, opis testnega okolja,rezultati revizije programske kode in rezultati t. i. penetrativnih testov programske kode, opis podpornih procesov

 • pravice intelektualne lastnine in licence za tehnološko rešitev: avtorske pravice na programski kodi, patenti za tehnološko rešitev, pogodbene klavzule z razvijalci, opis komponent programske opreme, ki so intelektualne pravice tretjih oseb ter pripadajoča pogodbena dokumentacija (vključujoč odprtokodne tehnične rešitve), skladnost poslovanja z veljavnimi licenčnimi pogodbami

 • tehnološki plani: predvidena časovnica nadaljnega razvoja tehnološke rešitve (prihodnje verzije programske kode), opis ključnih pokazateljev uspeha (), plan glede notranjega razvoja in "outsourcinga".

 

Cilj tehnološkega skrbnega pregleda za naročnika je:

 

 • identificirati in opredeliti vsa tehnološka, operativna tveganja

 • oceniti, ali gre za inovativno tehnološko rešitev s konkurenčnimi prednostmi

 • identificirati razkorak med tistim, kar tehnološka rešitev že omogoča in končnim ciljem, kar vlagatelju/kupcu omogoča lažjo oceno nadaljnjih stroškov razvoja.

 

V okviru tehnološkega skrbnega pregleda se pregleda relevantno dokumentacijo (lahko z dostopom do internih sistemov, na primer GitHuba ali Confluenca), pripravi se vprašalnik ter opravijo se pogovori z vodjo tehnološkega razvoja ("chief technology officer") in z naključno izbranim razvijalcem. Tehnološki skrbni pregled se zaključi s "poročilom o tehnološkem skrbnem pregledu". Poročilo vsebuje povzetek glede tehnološke rešitve in infrastrukture, opis prednosti tehnološke rešitve in tveganja, ki iz nje izhajajo, oceno tehnološkega plana, oceno kompetentnosti razvijalske ekipe.

Fintech Factory nudi strankam

konzultacije glede izvedbe skrbnega pregleda (cilji, obseg)

storitev pravnega skrbnega pregleda

storitev tehnološkega skrbnega pregleda

povezovanje s strokovnjaki za posamezna druga področja skrbnega pregleda (finančni, davčni, komercialni skrbni pregled)