top of page

Fintech

Večina tehnoloških podjetij s področja finančne tehnologije vsaj v določenem delu poslovnega modela posega v področje, ki je regulirano s sistemsko zakonodajo. Zato pomembno vlogo igra regulacija, še posebej nova evropska Direktiva o plačilnih storitvah (»PSD2«), nova evropska Uredba o trgu finančnih instrumentov (»MiFID II«) in nova EU regulacija, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja (»AMLD5«). V primeru neizpolnjevanja teh določb so podjetja izpostavljena tveganju skladnosti.

 

Tehnološka podjetja pri svojem poslovanju vstopajo v različna pravna razmerja z zunanjimi razvijalci, ponudniki programskih rešitev in z različnimi svetovalci. Ta pravna razmerja je potrebno urediti s pogodbami in drugimi pravnimi dokumenti, ki poslovno sodelovanje med pogodbenimi strankami naredijo predvidljivo, transparentno, hkrati pa zmanjšajo razna operativna in pravna tveganja za družbo.

PRAVNA PODPORA V POSTOPKU 
PRIDOBIVANJA LICENCE

Strankam svetujemo pri komunikaciji s pristojnimi regulatorji in pri pripravi dokumentacije, ki je potrebna v okviru postopka licenciranja: PSD2, MiFID II, AML licence.

PRAVNA PODPORA 
PRI ZAGOTAVLJANJU SKLADNOSTI POSLOVANJA

Funkcija pooblaščenca za skladnost poslovanja je ena izmed funkcij notranjih kontrol reguliranih finančnih institucij. Za stranke opravljamo vlogo zunanjega pooblaščenca za skladnost poslovanja. Storitve obsegajo:

pripravo pravne dokumentacije

(politike, ocene tveganj)

pregled pravne skladnosti obstoječe dokumentacije

(splošni pogoji, pogodbe, notranji akti)

podporo pri implementaciji zakonodaje v notranje procese

(novi produkti, preprečevanje pranja denarja)

ocena skladnosti poslovanja

("gap" analiza)

komunikacija s pristojnimi regulatorji

spremljanje nove zakonodaje in priprava akcijskega

načrta na njeno impelementacijo

organizacija izobraževanj za zaposlene na temo zakonske skladnosti

PRIPRAVA PRAVNE DOKUMENTACIJE

POGODBE

 

Zaradi prepleta tehnologije in prava so za pripravo pogodb največkrat potrebna specializirana znanja, ki jih lahko zagotovijo le pravniki, ki razumejo tudi tehnologijo, ki je podlaga za pogodbeno urejanje. Primeri tehnoloških pogodb:

 

pogodba o razvoju programske opreme

(software development agreement) 

 

pogodba o licenci programske opreme

(software licence agreement) 

 pogodba o razvoju produkta

(product development agreement) 

 pogodba o razvoju tehnologije

(technology development agreement) 

 pogodba o raziskavi in razvoju

(research and development agreement) 

 pogodba o hrambi finančnih sredstev 

(financial assets' custody agreement)

 

 pogodba o prenosu avtorskih pravic

(copyright transfer agreement) 

 pogodba (izjava) o odstopu materialnih avtorskih pravic na kodi

(IP waiver on source code) 

 pogodba o storitvah v oblaku

(cloud services agreement) 

 pogodba o uporabi licence za končnega uporabnika 

(end user license agreement - EULA)

 pogodba o razvoju mobilne aplikacije

(mobile app development agreement) 

 pogodba o distribuciji mobilne aplikacije

(mobile app distribution agreement)

 

 licenčna pogodba za platforme 

(platform license agreement)

 pogodba o procesiranju in shranjevanju podatkov

(data processing and storage agreement)

DRUGA DOKUMENTACIJA

 

 pravna mnenja

 primerjalno-pravne analize

 ocene tveganj

bottom of page